Com fer cerques

 1. La cerca més senzilla inclou una única paraula. Si es tecleja a la caixa de cerca:

  família
  Es cerquen tots els documents que continguin la paraula família.

  El motor de cerca funciona amb paraules completes. Si es busca família, no es busquen documents que continguin la paraula famílies o la paraula familiar (llevat que aquests documents també continguin la paraula família).

  D’altra banda, el motor de cerca no té en compte accents ni majúscules o minúscules. La cerca anterior també buscaria documents que continguessin la paraula familia, sense accent a la i. I documents que continguessin Família, FAMÍLIA o qualsevol altra combinació de majúscules i minúscules.

 2. Quan es teclegen diverses paraules a la caixa de cerca, el motor de cerca busca aquells documents que continguin totes aquestes paraules. Així, per exemple, si es tecleja:

  sagrada família
  El motor de cerca buscarà documents que continguin les frases «sagrada família», «família sagrada» i fins i tot «la família és sagrada», però no documents que continguin només la paraula família o la paraula sagrada o cap de les dues.

 3. En ocasions l’ordre de les paraules és important. En aquest cas s’han de teclejar entre cometes. Si es tecleja a la caixa de cerca:

  "sagrada família"
  El motor de cerca només buscarà documents que continguin aquesta frase exacta. No es buscaran documents que continguin la frase «família sagrada» ni els que continguin «sagrada és la família» (ja que apareixen altres paraules intercalades). Malgrat les cometes, el motor de cerca continua prescindint d’accents i de majúscules i minúscules.

 4. És possible combinar els tipus de cerca anteriors:

  antoni gaudí "sagrada família"
  trobarà documents que continguin la frase «sagrada família», la paraula antoni i la paraula gaudí en qualsevol ordre.

 5. Quan una paraula pot aparèixer escrita de diverses maneres, es pot utilitzar una interrogació (?) en lloc d’alguna de les seves lletres. Per exemple:

  mè?ic
  trobaria documents que continguessin les paraules Mèxic, mèdic o melic, per exemple.

  Es poden utilitzar diverses interrogacions alhora. No obstant això, per raons tècniques, no pot buscar una paraula que comenci per una interrogació.

 6. Quan són diverses les lletres que no coneixem amb seguretat, podem utilitzar un asterisc (*). Per exemple:

  familia*
  trobaria documents que continguessin paraules que comencen per família seguida de qualsevol nombre de lletres (inclosa cap): família, familiar, famílies, familiaritat, etc. L’asterisc pot posar-se també al mig de la paraula: fa*a trobaria fama i família. Per raons tècniques, l’asterisc no pot posar-se al principi d’una paraula.

 7. El motor de cerca també pot trobar paraules “similars” a altres, paraules que es podrien haver teclejat incorrectament. Per fer-ho s’utilitza el signe ~, que s’obté (en Windows) prement la combinació Alt Gr + 4 seguida d’un espai o (al Mac OS X) prement la combinació Opció + ñ seguida d’un espai:

  família~
  Pot indicar un grau de similitud amb un nombre entre 0 i 1 (majors valors signifiquen major similitud, quan no s’inclou nombre s’usa 0.5):
  família~0.8

 8. Per trobar documents que continguin una paraula o una altra es pot utilitzar la conjunció OR (en majúscules). També es pot fer servir l’operador || (dues barres verticals seguides) en lloc de la paraula OR:

  gaudí OR família
  "antoni gaudí" OR "sagrada família"
  gaudí || família

 9. Per trobar documents que continguin alhora diverses paraules es pot utilitzar la conjunció AND (en majúscules). També es pot fer servir l’operador && en lloc de la paraula AND.

  antoni AND gaudí
  "Antoni Gaudí" AND "sagrada família"
  antoni && gaudí
  Aquest operador no és necessari, ja que el motor de cerca l’insereix si no es tecleja.

 10. L’operador NOT (que també es pot escriure com ! o com -) per cercar documents que no contenen alguna paraula no es pot utilitzar sol:

  gaudí AND NOT família
  gaudí !família
  gaudí -família

 11. Es poden utilitzar parèntesis per agrupar expressions:

  (gaudí OR família) AND barcelona

 12. Es pot demanar que el motor de cerca trobi documents que continguin dues paraules amb no més d’un nombre determinat de paraules intercalades:

  "sagrada família"~10
  i trobaria documents en què sagrada i família apareguessin amb menys de 10 paraules entre elles.

 13. Un rang permet cercar paraules que estiguin (quan s’ordenen alfabèticament) entre dos termes. És molt útil quan es busquen anys, per exemple:

  [2007 TO 2010]
  Trobaria els termes 2007, 2008, 2009 o 2010.

  La cerca pot excloure els extrems dels rangs:

  {2007 TO 2010}
  Trobaria els termes 2008 o 2009.

 14. Finalment, si es deixa buida la caixa de cerca, el motor de cerca troba tots els documents.